Rosafety Solutions SRL,


Consultanță pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă

Serviciile noastre acoperă toate cerințele pentru securitate și sănătate în muncă menționate in legislația națională și europeană. Asigurăm implementarea unui sistem de Management al Sistemului de Securitate și Sanatate în Muncă (nu și certificarea acestuia)

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

Principii generale priving riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională

 • evitarea riscurilor;
 • evaluarea riscurilor care nu pot evitate;
 • combaterea riscurilor la sursă;
 • adaptarea muncii în funcţie de individ, în special în ce priveşte proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentului de lucru şi a metodelor de producţie şi de lucru, în vederea atenuării monotoniei muncii normate şi a reducerii efectelor asupra sănătăţii;
 • adaptarea la progresul tehnic;
 • înlocuirea aspectelor periculoase prin aspecte nepericuloase sau mai puţin periculoase;
 • dezvoltarea unei politici de prevenire, cuprinzătoare şi coerentă care să includă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor asupra mediului de lucru;
 • acordarea priorităţii măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie individuală;
 • acordarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Evaluarea riscurilor se efectuează utilizând metoda INCDPM. Principiul metodei constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de muncă) pe baza unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile. Nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de risc.

Evaluare riscuri

Serviciu extern de prevenire și protecție

Activitățile pe care le efectuăm ca și Serviciu Extern de Prevenire și Protecție sunt următoarele:

 1. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de producție/echipamente de lucru și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 2. Elaborarea,indeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 3. Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/intreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;
 4. Propunerea atribuțiilor și raspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. Verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 6. Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății in muncă;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicarii de catre lucratori a informațiilor primite;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii și/sau unității;
 9. Asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;
 10. Evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 din HG 1425/2006;
 11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
 12. Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 13. Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 14. Evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
 15. Monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 16. Verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
 17. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 18. Întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;
 19. Evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificarile periodice și dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 20. Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din intreprindere și intocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 21. Urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
 23. Întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art.108-177;
 24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din intreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 25. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
 26. Colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, in vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
 27. Colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;
 28. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
 29. Propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 30. Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la incheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori străini;
 31. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfașurarea acestor activități.
 32. Evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările și/sau încercarile periodice ale echipamentelor de muncă sa fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;
 33. Alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Auditul Securităţii și Sănătăţii în Muncă

Rolul auditului de conformitate pentru SSM este de a oferi angajatorului o imagine completă a conformității cu legislația actuală aplicabilă domeniilor de activitate.

După obiect, auditurile se clasifică în:

 1. Audit al sistemului de management al securității și sănătății în muncă:
  • audit de preevaluare (preaudit sau audit etapa I) – efectuat înainte de auditul de certificare a sistemului de management al securității și sănătății în muncă;
  • audit de certificare (audit etapa II) – efectuat de un organism extern, acreditat în vederea certificării sistemului de management al securității și sănătății în muncă implementat;
  • audit de supraveghere – efectuat periodic, după certificarea sistemului de management al securității și sănătății în muncă.
 2. Audit de conformitate cu prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă:
  • audit privind conformitatea locurilor de muncă cu cerințele de SSM prevăzute de reglementările în domeniu (Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006, H.G. – urile din domeniul SSM, instrucțiuni proprii);
  • audit privind conformitatea ansamblului organizației cu cerințele de SSM (Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006);
  • audit privind conformitatea proceselor tehnologice, a echipamentelor tehnice cu cerințele de SSM prevăzute în legislație (Legea nr. 319/2006, H.G. – urile din domeniul SSM, standardele de securitate în muncă) și cu alte cerințe (cărți tehnice, ghiduri de bune practici, proiecte etc.
  • audit privind conformitatea produselor cu cerințele de SSM prevăzute în standardele de securitate a muncii.

Acte de autoritate pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Actele de autoritate SSM reprezintă ansamblul de documente care stabilesc modalitățile de implementare și evaluare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă

Exemple de acte de autoritate:

 • Regulament de Ordine Interioară;
 • Planul de prevenire și protecție;
 • Tematica de instruire introductiv generala
 • Tematica de instruire la locul de munca
 • Tematica de instruire periodica (12 luni)
 • Instructiuni proprii SSM pe meserii sau activitati
 • Plan de actiune in caz de pericol grav si imminent
 • Lista de acordare de echipament de protectie
 • Identificarea riscurilor pentru alegerea EIP
 • Extrase din actele normative aplicabile sectorului de activitate
 • Fisa postului
 • Decizii
 • Fisa de magazie pentru acordarea EIP
 • Programe de instruire, testare pe meserii sau activitãti (sub forma de procedura)

Lista completă a actelor de autoritate va fi stabilită în functie de activitățile desfășurate