Rosafety Solutions SRL,


Consultanță pentru Situații de Urgență

Serviciile noastre în domeniul Situațiilor de Urgență acoperă cerințele minime privind întocmirea actelor de autoritate, a planurilor de evacuare și intervenție cât si activitățile privind instruirea personalului. De asemenea, asigurăm consultanță pentru intocmirea necesarului si inventarului echipamentelor de intervenție în caz de incendiu sau pentru situații de urgență

Audit de conformitate pentru Situaţii de Urgenţă

Rolul auditului de conformitate este de a oferi angajatorului o imagine completă a conformității cu legislația actuală aplicabilă domeniilor de activitate.

Audit de conformitate cu prevederile legislației în domeniul situațiilor de urgență:

  • audit privind conformitatea locurilor de muncă cu cerințele prevăzute de reglementările în domeniu (Legea nr. 307/2006, O.M.A.I-uri sau legislația aplicabilă emisă de Guvernul României sau alte ministere, instrucțiuni proprii);

Acte de autoritate pentru Situaţii de Urgenţă

Actele de autoritate privind Situațiile de Urgență reprezintă ansamblul de documente care stabilesc modalitățile de implementare și evaluare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor precum și managementul situațiilor de urgență

Exemple de acte de autoritate:

  • dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
  • dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
  • dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
  • dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţăori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
  • dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
  • reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

Lista completă a actelor de autoritate va fi stabilită în functie de activitățile desfășurate

Servicii efectuate în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor

inflamabilitate 1. Consilierea angajatorului privind: necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind domeniul apărării împotriva incendiilor, conform normelor în vigoare;
2. Întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărare împotriva incendiilor pentru toate categoriile de salariați;
3. Efectuarea instructajului introductiv general; instructajul specific locului de muncă; instructajul periodic; instructaj la recalificarea profesională și la reîntoarcerea la serviciu din concediu de maternitate și testarea cunostințelor salariaților;
4. Verificarea specifică locului de muncă și a instructajului periodic pe linie de apărare împotriva incendiilor pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat şi asigurarea testării acestora împreună cu conducătorul locului de muncă stabilit prin dispoziţie internă;
5. Elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
6. Efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi informare a beneficiarului despre neregulile constatate;
7. Informarea în scris a conducerii beneficiarului asupra modificărilor survenite în legislația în domeniu și a modului concret de implementare a acestora la nivelul unității;
8. Stabilirea prin dispoziții scrise a responsabilităţilor şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor;
9. Elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
10. Verificarea cunoștințelor salariaţilor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
11. Asigurarea și verificarea respectării a indicatoarelor de avertizare de către angajați și persoane din exterior care au acces în instituție;
12. Identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitate și asigurarea corelarii măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;
13. Elaborarea Scenariului de securitate la incendiu și risc la incendiu în conformitate cu Legea 307/2006;
14. Elaborarea planului de evacuare a lucrătorilor și asigurarea afișării planului de evacuare la loc vizibil;
15. Întocmirea planurilor de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă;
16. Verificarea și întreținerea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;
17. Îndeplinirea formalităților necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și supravegherea respectării condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;
18. Reprezentarea beneficiarului, în fața organelor de control și a inspectorilor de prevenire împotriva incendiilor și prezentarea documentelor și informațiile solicitate;
19. Participarea la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de organele competente;
20. Păstrarea confidenţialităţii oricăror date şi informaţii puse la dispoziţie de către beneficiar cu scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

Servicii efectuate în domeniul Situațiilor de Urgență

fire truck 1. Consultanță și asistența cu privire la aspecte din domeniul situațiilor de urgență;
2. Stabilirea, prin dispoziții scrise, a responsabilităților și modului de organizare pentru apărarea împotriva situațiilor de urgență, actualizarea ori de câte ori apar modificări aducerea la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;
3. Identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea și asigurarea corelarii măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;
4. Elaborarea de tematici pentru efectuarea instructajului pentru situații de urgență;
5. Instruirea angajaților cu privire la situațiile de urgență;
6. Întocmirea, actualizarea permanentă și transmiterea către inspectorat a listei cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiunile prevăzute de lege;
7. Cercetarea, întocmirea dosarului şi a procesului verbal de cercetare şi a formularului de înregistare a accidentelor de muncă (F.I.A.M.) și a incidentelor periculoase;
8. Informarea beneficiarului cu privire la modificările legislative aplicabile;
9. Îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute de lege privind situatiile de urgență.